020 - 623 68 32 info@losenstigter.nl

Kennis

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden inzake de dienstverlening door Octrooibureau Los & Stigter B.V.

1.          Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van een wederpartij (hierna “Opdrachtgever”) van toepassing op iedere rechtsverhouding en overeenkomst, daaronder begrepen de voorfase met betrekking tot een dergelijke rechtsverhouding of overeenkomst, tussen Octrooibureau Los & Stigter B.V.(hierna “Opdrachtnemer”) en Opdrachtgever, welke ertoe strekt of waarbij Octrooibureau Los & Stigter B.V. zich heeft verbonden bepaalde diensten te verrichten. Octrooibureau Los & Stigter B.V. en Opdrachtgever worden hierna gezamenlijk ook partijen genoemd.

2.          Een eventuele afwijking van deze Algemene Voorwaarden geldt slechts tussen partijen mits deze afwijkingen schriftelijk en expliciet zijn overeengekomen. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken zijn onverkort van toepassing.

3.          De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer alsmede deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend door Nederlands recht beheerst, onder uitsluiting van de regels ter zake van de keuze van toepasselijk recht ingevolge de regels van het internationaal privaatrecht. De artikelen 7:404 BW (dat een regeling geeft voor het geval dat het de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen opdracht wordt gegeven) BW zijn tussen partijen uitgesloten. Als opdrachtnemer zal steeds slechts gelden Octrooibureau Los & Stigter B.V. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend door Opdrachtnemer te zijn aanvaard, ook als deze door een werknemer of vertegenwoordiger van Opdrachtnemer zijn geaccepteerd en deze heeft toegezegd de werkzaamheden persoonlijk te zullen verrichten of heeft toegezegd dat de werkzaamheden door een met name genoemde persoon of personen verricht zullen worden.

4.          Ter zake van alle werkzaamheden die Opdrachtnemer uitvoert ten behoeve van Opdrachtgever is Opdrachtnemer uitsluitend verplicht om zich naar vermogen en beste kunnen in te zetten. Onder geen enkele omstandigheid rust op Opdrachtnemer een verplichting ter zake van een te realiseren resultaat.

5.          Opdrachtnemer voert de opdracht zoveel als mogelijk uit aan de hand van de instructies van Opdrachtgever. Instructies gelden slechts als te zijn gegeven mits deze door Opdrachtgever schriftelijk en tijdig zijn verstrekt. Indien in een bepaald geval de instructies van Opdrachtgever niet kunnen worden afgewacht, is Opdrachtnemer bevoegd de maatregelen te nemen die zij nodig acht ter bescherming van de rechten van Opdrachtgever, onverminderd de aanspraken van Opdrachtnemer op vergoeding van het in verband daarmee in rekening te brengen honorarium.

6.          Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer tijdig schriftelijk en duidelijk van eventuele wijzigingen in haar adresgegevens en andere gegevens met betrekking tot haar bereikbaarheid in kennis te stellen. Bij gebreke daarvan komt het niet bereikbaar zijn van Opdrachtgever voor haar risico.

7.          Opdrachtnemer betracht volstrekte geheimhouding ter zake van de vertrouwelijke informatie en mededelingen die Opdrachtgever haar in het kader van de vervulling van een opdracht doet of heeft gedaan.

8.          Bij de uitvoering van de opdracht communiceert Opdrachtnemer met Opdrachtgever en met in te schakelen derden mede via e-mail. Hierdoor is het mogelijk dat derden kenners zullen krijgen van de inhoud van op deze wijze verrichte communicatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van deze wijze van communiceren. Indien Opdrachtgever dat wenst kan Opdrachtnemer uitsluitend via fax en/of post met haar en met derden communiceren.

9.          Voor de uitvoering van een opdracht mag Opdrachtnemer te allen tijde een of meer derden inschakelen. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden door dergelijke derden noch voor schade die hieruit voortvloeit en/of daarmee verband houdt.

10.       Eventueel door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gegeven prijsopgaven of kostenbegrotingen zijn indicatief en vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld of anders is overeengekomen.

11.       Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, heeft Opdrachtnemer recht op een honorarium, te bepalen op basis van de door de behandelend persoon of personen voor de uitvoering van de opdracht bestede tijd en het voor die persoon of personen geldende uurtarief ten tijde van de uitvoering van de opdracht, alsmede op vergoeding voor de in verband met de opdracht door Opdrachtnemer verrichte handelingen of verrichtingen die niet op uurbasis in rekening worden gebracht maar op basis van door Opdrachtnemer daarvoor gehanteerde tarieven, alsmede op vergoeding van de betaalde verschotten en gemaakte kosten zoals de kosten die in rekening zijn gebracht door derden die Opdrachtnemer heeft ingeschakeld, en de telefoon-, fax-, porti- en kopieerkosten, aangevuld met de inzake al deze kosten verschuldigde belastingen.

12.       Wanneer er meerdere opdrachtgevers zijn, is ieder van deze opdrachtgevers jegens Octrooibureau Los & Stigter B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van het aan Opdrachtnemer toekomende honorarium. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling van voorschotten te verlangen en/of tussentijds nota’s voor reeds verrichte werkzaamheden te zenden.

13.       Alle nota’s, met uitzondering van voorschotnota’s, dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de op de nota vermelde datum volledig te worden voldaan. Voorschotnota’s dienen per omgaande te worden voldaan.

14.       Met uitzondering van voorschotnota’s geldt dat bij gebreke van tijdige betaling van nota’s en zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist de wettelijke handelsrente over het onbetaald gebleven bedrag verschuldigd zal zijn met ingang van de dag dat de betaaltermijn is verstreken. Tevens heeft Opdrachtnemer recht op volledige vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met het incasseren van het onbetaald gebleven honorarium of de onbetaald gebleven honoraria. De buitengerechtelijke kosten omvatten in ieder geval (maar zijn niet beperkt tot) de kosten in verband met het sturen van herinneringen, aanmaningen, en/of ingebrekestellingen en zullen tenminste vijftien procent (15 %) van de onbetaald gebleven bedragen belopen, met een minimum van Euro 500,-.

15.       In het geval nota’s of voorschotnota’s bij verstrijken van de betaaltermijn onbetaald zijn gebleven, heeft Opdrachtnemer voorts het recht, naast de mogelijkheid om de overeenkomst door eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever te ontbinden, om alle (verdere) werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de aan Opdrachtnemer toekomende bedragen heeft plaatsgevonden. In geval van ontbinding van de overeenkomst blijft Opdrachtgever verplicht de in rekening gebrachte en onbetaald gebleven bedragen te voldoen.

16.       Compensatie of verrekening van de vordering of vorderingen die Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever heeft met een tegenvordering of tegenvorderingen uit hoofde van een overeenkomst of uit hoofde van de wet is niet toegestaan, behoudens voor zover het een tegenvordering of tegenvorderingen betreft die in rechte onherroepelijk is of zijn vastgesteld of door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk is of zijn erkend.

17.       Geschillen, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever nimmer het recht betaling van nota’s te weigeren of op te schorten.

18.       Indien Opdrachtgever van oordeel is dat Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is zij verplicht Opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen acht (8) dagen nadat Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt dan wel in redelijkheid had moeten ontdekken, op straffe van verval van het recht zich op de tekortkoming te beroepen.

19.       De totale cumulatieve aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, in verband met één of meer fouten verband houdende met één of meer opdrachten, is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert vermeerderd met het eigen risico van Opdrachtnemer onder die verzekering.

20.       De uitsluiting van aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 19 van deze voorwaarden is niet van toepassing op schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

21.       Alle aanspraken op schadevergoeding van Opdrachtgever vervallen, indien de schade na ontdekking daarvan dan wel na het moment waarop deze door Opdrachtgever behoorde te worden ontdekt niet onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer is gemeld, en in alle gevallen vervallen deze aanspraken op schadevergoeding op het moment dat 12 maanden zijn verstreken sedert het plaatsvinden van de gebeurtenis waarvan de schade het gevolg is.

22.       Iedere contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van de huidige of voormalige werknemers van Octrooibureau Los & Stigter BV, alsmede van de huidige en voormalige aandeelhouders van Octrooibureau Los & Stigter BV in verband met het aannemen of de uitvoering van opdrachten is uitgesloten. Opdrachtnemer accepteert door het enkele aannemen van een opdracht van Opdrachtgever namens de huidige en voormalige werknemers van Octrooibureau Los & Stigter BV, alsmede namens de huidige en voormalige aandeelhouders van Octrooibureau Los & Stigter BV de zojuist bedoelde uitsluiting van aansprakelijkheid als te zijn overeengekomen tussen ieder van genoemde werknemers en aandeelhouders afzonderlijk aan de ene zijde en Opdrachtgever aan de andere zijde.

23.       Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, en zal  Opdrachtnemer de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden voor het uitvoeren van een opdracht of opdrachten van Opdrachtgever.

24.       Bestaat een opdracht van Opdrachtgever uit niet meer dan het vertalen, waarmerken en/of valideren van een verleend Europees octrooi dan levert die opdracht voor Opdrachtnemer geen tegenstrijdig belang op dat in de weg zou staan aan een optreden van Opdrachtnemer ten behoeve van een andere opdrachtgever, zelfs als dit zou gaan om een actie tegen het betreffende Europees octrooi waarvoor Opdrachtnemer bedoelde werkzaamheden heeft verricht.

25.       Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. Wanneer Opdrachtgever de overeenkomst beëindigt gaat de beëindiging in op het moment dat Opdrachtnemer hiertoe een schriftelijke mededeling van Opdrachtgever ontvangt. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van honorarium voor op het moment van beëindiging reeds verrichte werkzaamheden en van de op dat moment reeds gemaakte kosten, zoals bedoeld in artikel 11. Daarnaast is Opdrachtnemer gerechtigd om in voorkomend geval de kosten van dossieroverdracht aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

26.       In geval Opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig aan enige verplichting voldoet welke voor hem uit de overeenkomst ter zake van de opdracht voortvloeit, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd om, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten, de overeenkomst inzake de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de overeenkomst anderszins te beëindigen, dan wel verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Opdrachtnemer hierdoor geleden schade, daaronder begrepen de kosten van kapitaalbeslag en winstderving.

27.       De rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zonder af te doen aan het recht van Opdrachtnemer om een geschil tussen partijen voor te leggen aan een rechter die anders bevoegd zou zijn om van het geschil kennis te nemen.

28.       Bij afwijking tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en een versie daarvan in een andere taal, is de Nederlandse tekst bindend.

Waarom Los & Stigter?

  • Opgericht in 1910

  • Bevoegd om op te treden voor het Europese Octrooibureau

  • Bescherming op wereldwijde basis door uitgebreid net van professionele relaties

Neem contact met ons op

Wilt u contact met ons opnemen?
Bekijk onze vestigingen op de kaart of vul het contact formulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.