020 - 623 68 32 info@losenstigter.nl

Veel gestelde vragen

Unitair Octrooi & unitair octrooigerecht

Unitair octrooi – introductie

Wat is een unitair octrooi?

Een unitair octrooi is een verleend Europees octrooi welke bescherming verschaft in alle staten van de Europese Unie die deelnemen in het Unitair Octrooi Pakket (Unitary Patent Package).

Waarom is het belangrijk?

Het unitair octrooi verschaft uniforme bescherming in bijna alle lidstaten van de Europese Unie via een enkele procedure. In beginsel kan de procedure voor het verkrijgen van een unitair Europees octrooi goedkoper en eenvoudiger zijn dan het huidige validatiesysteem van het (klassieke) Europees octrooi.

Voor welke octrooien kan ik een unitaire octrooibescherming vragen?

De unitaire octrooibescherming kan gevraagd worden voor ieder Europees octrooi (EP patent) dat verleend is op een Europese of komend uit een PCT-aanvrage, en dat verleend is op of na de dag dat de uniforme patent procedure van kracht wordt. Deze datum is in de loop der tijd herhaald uitgesteld, maar thans wordt de inwerkingtreding verwacht aan het eind van 2018, begin 2019.

Is het mogelijk om unitaire octrooibescherming te vragen voor een Nationaal octrooi?

Nee; het is alleen mogelijk om unitaire octrooibescherming te vragen voor een verleend Europees octrooi, ook als het Nationale octrooi een lidstaat van het Europees octrooiverdrag betreft.

Is een Nationaal octrooi nog mogelijk na de invoering van het unitaire octrooi?

Ja; de unitaire octrooibescherming is een toegevoegde optie voor octrooibescherming in Europa, in aanvulling op de bestaande Nationale route of het klassieke Europees octrooi (dat na verlening gevolgd wordt door validaties in de gewenste lidstaten van het Europees octrooiverdrag).

Europese landen en unitaire octrooibescherming

Welke landen nemen deel in de unitaire octrooibescherming?

Door de bank genomen is de unitaire octrooibescherming ontworpen voor het verschaffen van bescherming in alle landen van de Europese Unie welke een versterkte samenwerking hebben gezocht volgens het Unitair Octrooi Pakket (Unitary Patent Package) en dit hebben geratificeerd.

Het Unitair Octrooi Pakket omvat de volgende onderdelen:

 • EU regulation for the creation of the Unitary Patent Protection;
 • EU regulation for the applicable translation arrangements of the Unitary Patent Protection;
 • The Unitary Patent Court Agreement (UPCA) (zie punt 3 hierna).

Het unitaire Europees octrooi gaat hand in hand met de oprichting van het unitaire octrooigerecht. Alle lidstaten van de Europese Unie die willen deelnemen in de unitaire octrooibescherming moeten zich verenigen met de bovengenoemde drie juridische instrumenten om de verleende unitaire Europese octrooien onder de jurisdictie te brengen van het unitair octrooigerecht en deze bevoegd te maken voor de beslechting van octrooigeschillen.

Spanje, Polen en Kroatië nemen aan dit pakket geen deel, en de unitaire octrooibescherming zal zich dan ook niet over deze landen uitstrekken. Dit betekent dat de houder van een Europees octrooi die bescherming wil in Spanje, Polen of Kroatië nadat het Europees octrooi is verleend gebruik moet blijven maken van het klassieke valideren van het Europees octrooi in deze landen.

Bovendien zijn er een aantal landen die weliswaar participeren in het Unitair Octrooi Pakket maar die de overeenkomst voor de oprichting van het unitair octrooigerecht UPCA nog moeten ratificeren. Dit houdt in dat bij inwerkingtreding van het unitaire octrooi dit niet direct alle lidstaten van de Europese Unie zal betreffen, en dat het waarschijnlijk is dat tot in lengte van jaren verschillende typen unitaire octrooien zullen bestaan die bescherming zullen bieden in verschillende landen. Zo gemakkelijk wordt het dus allemaal niet.

Hoe zit het met de EPC lidstaten?

Er participeren meer lidstaten in het Europees octrooiverdrag dan er lidstaten van de Europese Unie zijn. Bijvoorbeeld landen zoals Noorwegen, Zwitserland, Servië en Turkije zijn lidstaat van het Europees octrooiverdrag maar geen lid van de Europese Unie. Deze landen die deelnemen  in het Europees octrooiverdrag maar die geen lid zijn van de Europese Unie participeren dan ook niet in het Unitair Octrooi Pakket (Unitary Patent Package).

Wanneer bescherming in dergelijke landen gewenst is, zal de houder van het Europees octrooi gebruik moeten maken van het klassieke valideren van het Europees octrooi in deze landen.

Dit is een beetje gecompliceerd. Is er een lijst van alle landen die participeren?

Teneinde de zaak inzichtelijk te maken is hieronder een lijst van Europese landen verschaft die participeren (of niet) in het Europees octrooiverdrag en in de overeenkomst voor de oprichting van het unitair octrooigerecht (UPCA).

 

Member state EPC member state EU

member state

UPCA

agreement signature

UPCA agreement

Ratification

Albania YES NO NO NO
Austria YES YES YES YES
Belgium YES YES YES YES
Bulgaria YES YES YES YES
Switzerland YES NO NO NO
Cyprus YES YES YES NOT YET
Czech Republic YES YES YES NOT YET
Germany YES YES YES NOT YET
Denmark YES YES YES YES
Estonia YES YES YES YES
Spain YES YES NO NO
Finland YES YES YES YES
France YES YES YES YES
United Kingdom YES YES YES YES
Greece YES YES YES NOT YET
Croatia YES YES NO NO
Hungary YES YES YES NOT YET
Ireland YES YES YES NOT YET
Iceland YES NO NO NO
Italy YES YES YES YES
Liechtenstein YES NO NO NO
Lithuania YES YES YES YES
Luxembourg YES YES YES YES
Latvia YES YES YES YES
Monaco YES NO NO NO
FYR of Macedonia  YES NO NO NO
Malta YES YES YES YES
Netherlands YES YES YES YES
Norway YES NO NO NO
Poland YES YES NO NO
Portugal YES YES YES YES
Romania YES YES YES NOT YET
Serbia YES NO NO NO
Sweden YES YES YES YES
Slovenia YES YES YES NOT YET
Slovakia YES YES YES NOT YET
San Marino YES NO NO NO
Turkey  YES NO NO NO
Zal het mogelijk zijn om bescherming in alle Europese lidstaten te verkrijgen vanaf het moment dat het unitair octrooi in werking treedt?

Nee – dit is Europa; er zal nog heel wat water door de Europese rivieren moeten stromen voordat het zover is.

Afgezien van de omstandigheid dat vooralsnog Spanje, Polen en Kroatië niet meedoen (maar ze kunnen op een later moment alsnog besluiten om op de dan rijdende wagen te springen), en de onzekerheid die van nature betrekking heeft op Groot-Brittannië, in dit geval rond de Brexit (zie ook de toelichting hieronder), vinden de ratificaties van de UPCA niet op hetzelfde moment plaats. Zoals de hierboven geplaatste tabel laat zien, zijn er diverse landen die deelnemen in de UPCA die de oprichting van het unitair octrooigerecht regelt, maar die deze overeenkomst nog niet hebben geratificeerd. Aangezien de unitaire octrooibescherming niet beschikbaar is voor landen die de UPCA wel hebben getekend maar niet hebben geratificeerd, zullen er nog geruime tijd na het inwerking treden van het unitaire octrooi, verschillende territoriale gebieden binnen de Europese Unie bestaan waarvoor unitaire octrooien bescherming zullen kunnen bieden.

Bij de huidige stand van zaken zal volgens bovenstaande tabel een unitair octrooi dat vandaag wordt geregistreerd, bescherming bieden in 16 lidstaten van de Europese Unie. Voor de overige landen dient bescherming gerealiseerd worden door validatie in die landen van het verleende Europees octrooi.

Het Europees octrooibureau zal zeker stellen dat de houder van een verleend octrooi accurate informatie zal worden verschaft ten aanzien van de landen waar het unitair octrooi van toepassing kan zijn. Het Europees octrooibureau zal een lijst van de deelnemende lidstaten verschaffen die gedekt worden door een bepaald unitair octrooi en dat ook gevonden zal kunnen worden in het bericht van het Europees octrooibureau waarmee de datum van de registratie van het unitaire Europese octrooi zal worden bevestigd.

Wat moet ik doen als ik volledige bescherming van mijn verleende Europees octrooi wil in ieder land van Europa, nadat het unitair octrooi in werking is getreden?

Het is mogelijk om het unitair octrooi voor de lidstaten die de UPCA hebben geratificeerd, te combineren met het klassieke valideren voor de overige lidstaten van de Europese Unie, zoals aangegeven in de tabel hierboven.

Opgemerkt dient te worden dat het verzoek om unitaire octrooibescherming te verkrijgen niet verplicht is, maar slechts een extra mogelijkheid biedt voor bescherming in Europa, in aanvulling op het klassieke valideren van een verleend Europees octrooi, alsmede de Nationale octrooiprocedures.

Waarop wacht het inwerkingtreding van het unitair octrooi?

Het unitair octrooi zal in werking treden op de eerste dag van de vierde maand nadat ten minste 13 landen van de Europese Unie de UPCA hebben geratificeerd (hetgeen thans al het geval is), met als voorwaarde dat tot deze landen tenminste Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk behoren.

De (officiële) gedachte daarachter is dat de meeste aanvragen uit deze landen afkomstig zijn, zodat een unitair octrooi zonder participatie van deze landen minder interessant zou zijn.

Op het ogenblik hebben Frankrijk en Groot-Brittannië  (!) de UPCA geratificeerd zodat deze landen ervoor kiezen om octrooigeschillen van hun justitiabelen inzake Europese octrooien te onderwerpen aan een rechtbank waarvan de leden (ook) uit andere landen kunnen komen. De vertraging zit bij Duitsland waar het wachten is op een beslissing van de Duitse constitutionele Hof die de grondwettelijkheid van het Unitair Octrooi Pakket moet toetsen.

Unitair octrooigerecht

Wat is het unitair octrooigerecht (UPC)?

Het unitair octrooigerecht is een gemeenschappelijke rechtbank van alle lidstaten die deelnemen in de Unitary Patent Court Agreement (UPCA), en die daarmee deel vormt van het juridische systeem van die lidstaten. De beslissingen van het unitair octrooigerecht zullen gelden in alle landen die de UPCA geratificeerd hebben, echter het unitair octrooigerecht zal niet bevoegd zijn ten aanzien van Nationale octrooien.

Het unitair octrooigerecht zal daarentegen exclusieve bevoegdheid bezitten voor rechtszaken die betrekking hebben op Europese octrooien (zowel klassieke Europese octrooien als unitaire Europese octrooien), Europese octrooiaanvragen en aanvullende beschermingscertificaten.

Het unitair octrooigerecht zal bijvoorbeeld bevoegdheid bezitten in inbreuksituaties, acties voor voorlopige en beschermende maatregelen, kort gedingen, en nietigheidsacties. Het octrooirecht zal tevens exclusieve bevoegdheid bezitten met betrekking tot beslissingen van het Europees octrooibureau met betrekking tot unitaire octrooibescherming.

De houder van een Europees octrooi kan ten overstaan van het unitair octrooigerecht vertegenwoordigd worden door een volgens de Nationale regels bevoegde advocaat, of door een Europees octrooigemachtigde die beschikt over een “European Patent Litigation Certificate” of tenminste een vergelijkbare kwalificatie zoals een voltooide universitaire juridische opleiding. Het certificaat is nog in een ontwerpfase.

Waarom is dit belangrijk?

Het unitair octrooigerecht is belangrijk om twee redenen, te weten:

 • ten eerste omdat het unitair octrooi en het unitair octrooigerecht niet los van elkaar gezien kunnen worden.
 • ten tweede omdat het unitair octrooigerecht ook bevoegd zal zijn om te oordelen over klassieke Europese octrooien die gevalideerd zijn in tenminste een van de lidstaten van de Europese Unie die ook de UPCA heeft geratificeerd (de UPC staten).

Dit betekent dat, zelfs in geval geen unitair octrooi is gevraagd en het verleende Europees octrooi op klassieke wijze wordt gevalideerd, het unitair octrooigerecht bevoegd zal zijn om beslissingen te geven ten aanzien van het verleende Europees octrooi. De overeenkomst tot oprichting van het Europees octrooigerecht biedt echter de tijdelijke mogelijkheid aan houders van Europese octrooien om hun klassieke Europese octrooien te onttrekken aan de bevoegdheid van het Europees octrooigerecht. Deze optie is de zogeheten opt-out mogelijkheid van het unitair octrooigerecht.

Opt-out mogelijkheid van het unitair octrooigerecht

Wat als ik mijn verleende Europees octrooi niet wil onderwerpen aan het unitair octrooigerecht?

De standaard situatie is dat alle Europese octrooiaanvragen en verleende Europese octrooien automatisch onderworpen zullen zijn aan de jurisdictie van het unitair octrooigerecht wanneer het Unitair Octrooi Pakket (Unitary Patent Package) in werking treedt.

Echter, het unitair octrooigerecht zal een overgangsperiode van tenminste zeven jaar kennen gedurende welke de houder van een klassiek verleend Europees octrooi, zijn octrooi uit het systeem kan halen. Wanneer de houder van een dergelijk octrooi daarvoor kiest, zal het de bevoegdheid zijn van de rechters van de lidstaten waar het octrooi gevalideerd is, om een oordeel te geven wanneer dat octrooi in een gerechtelijke procedure betrokken is.

Het is niet mogelijk om een unitair Europees octrooi te onttrekken aan de bevoegdheid van het Europees octrooigerecht.

Hoe onttrek ik mijn Europees octrooi aan het Europees octrooigerecht?

Aangezien in de standaardsituatie alle Europese octrooien onderworpen zijn aan de bevoegdheid van het Europees octrooigerecht, is het voor ieder Europees octrooi waarvoor de bevoegdheid van het Europees octrooigerecht moet worden uitgesloten, nodig om een notificatie aan het Europees octrooigerecht te richten (en niet aan het Europees octrooibureau).

De notificatie moet voor ieder Europees octrooi afzonderlijk gedaan worden en kan verricht worden door de aanvrager/houder van het octrooi of zijn Europees octrooigemachtigde.

De notificatie heeft geen effect in geval een procedure inzake het desbetreffende octrooi al is aangevangen voor het unitair octrooigerecht.

Licentiehouders kunnen geen rechtsgeldige notificatie naar het unitair octrooigerecht sturen. Wanneer licentiehouders de bevoegdheid van het unitair octrooigerecht willen uitsluiten, zal deze dit moeten afstemmen met de octrooihouder.

Aangezien de te versturen notificaties voor ieder octrooi afzonderlijk gedaan moeten worden, is het aanbevolen om de gehele portfolio zo spoedig mogelijk door te nemen en een beslissing voor ieder afzonderlijk geval te nemen.

Hoe lang is de opt-out geldig?

Het versturen van een notificatie om de bevoegdheid van het unitair octrooigerecht uit te sluiten kan slechts geschieden gedurende een overgangsperiode van tenminste zeven jaar, maar wanneer de notificatie is verstuurd geldt deze voor de gehele looptijd van het octrooi, ook wanneer het octrooi eindigt na de overgangsperiode.

Is het ook mogelijk om het unitair octrooigerecht weer bevoegd te maken?

Ja dat kan. Het is een omkeerbaar proces: het is mogelijk om het unitair octrooigerecht weer bevoegd te maken, zolang nog geen actie bij een nationale rechter is aangevangen met betrekking tot het octrooi.

Wat wordt verstaan onder de Sunrise periode?

De Sunrise periode is een drie-maandsperiode voordat het unitair octrooigerecht werkzaam wordt, gedurende welke aanvragers en houders van Europese octrooien de mogelijkheid bezitten om de bevoegdheid van het unitair octrooigerecht uit te sluiten.

Is het verstandig om de bevoegdheid van het unitair octrooigerecht uit te sluiten?

Het antwoord op deze vraag hangt van diverse factoren af die bijvoorbeeld afhankelijk kunnen zijn van onder andere de beschermingsomvang van het octrooi, of de mogelijkheid dat op het octrooi inbreuk wordt gemaakt.

Los & Stigter acht de volgende overwegingen relevant:

 • De beslechting van rechtsgeschillen door het unitair octrooigerecht is beoogd tegen lagere kosten dan de multi-jurisdictie geschillen die thans plaatsvinden, omdat het geschil in een enkele procedure beslecht kan worden door een octrooigerecht dat jurisdictie bezit in iedere lidstaat.
 • Wanneer het unitair octrooigerecht bevoegd is, is er de mogelijkheid van een “Central Attack” op het octrooi. In dat geval kan het unitair octrooigerecht in een enkele actie gevraagd worden om het octrooi te herroepen, waarbij de uitspraak dan gelding zal hebben in alle lidstaten.
 • De bevoegdheid van het unitair octrooigerecht verschaft ook de mogelijkheid van een “Central Defense”. In antwoord op de “Central Attack”, kan ook de verdediging zich concentreren op die enige actie.
 • Gelijktijdige procedures in verschillende lidstaten worden voorkomen zolang het octrooi onderworpen blijft aan de bevoegdheid van het unitair octrooigerecht. Dit vereenvoudigt de procedure door het voorkomen van procedurele complicaties die kunnen optreden wanneer ten aanzien van hetzelfde Europees octrooi in verschillende landen wordt geprocedeerd, en houdt in dat de procedure goedkoper zal kunnen verlopen.
 • De verwachting is uitgesproken dat de procedures bij het unitair octrooigerecht sneller zullen verlopen dan in vele Nationale rechtbanken.
 • Uiteindelijk zal de jurisprudentie moeten uitwijzen of het unitair octrooigerecht een stabiele factor zal gaan vormen waarvan voorspelbare uitspraken verwacht mogen worden.
 • Een keuze ten aanzien van de bevoegdheid van het unitair octrooigerecht is niet definitief, tenzij het desbetreffende Europees octrooi reeds onderwerp is gaan vormen van een procedure.
Hoe zit het met Groot-Brittannië en de Brexit ?

Het is uiteraard onzeker wat de toekomst brengt met betrekking tot de gevolgen van de Brexit voor het unitaire octrooigerecht en het unitair octrooi in Groot-Brittannië. Echter, Groot-Brittannië heeft in april 2018 de UPCA geratificeerd en de officiële lezing van de Britse regering is nu om te blijven deelnemen in het unitair octrooigerecht en het unitair octrooi in te voeren ook nadat Groot-Brittannië de Europese Unie heeft verlaten. Groot-Brittannië  onderschrijft daarmee de bepaling in de UPCA dat het unitair octrooigerecht  het recht van de Europese Unie in al haar geledingen moet toepassen, en dat dit recht van de Europese Unie vooropstaat en boven nationaal (Brits) recht staat.  Tevens geldt dat het unitair octrooigerecht onderworpen is aan de beslissingen van het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg, ook nadat de Brexit een feit is.

Vanuit een praktisch perspectief kan verder niet veel gezegd worden over de gevolgen van de Brexit  tot het moment dat zaken definitief zijn vormgegeven. Hierna volgen drie mogelijke scenario’s van wat kan gebeuren nadat de Brexit voltooid is.

– Groot-Brittannië  participeert ten volle in het unitair octrooi en het unitair octrooigerecht. In geval van een octrooigeschil zal het unitair octrooigerecht ook bevoegd zijn ten aanzien van Groot-Brittannië .

– Groot-Brittannië onttrekt zich aan het unitair octrooi maar blijft deelnemen in het unitair octrooigerecht (minder waarschijnlik). Een Europees octrooi dat gevalideerd is voor Groot-Brittannie zal onderworpen kunnen zijn aan beslissingen van het unitair octrooigerecht, tenzij de octrooihouder gekozen heeft voor opting-out.

– Groot-Brittannië onttrekt zich aan zowel het unitair octrooi als aan het unitair octrooigerecht. De huidige situatie wordt daarmee gecontinueerd, hetgeen betekent dat Groot-Brittannië lidstaat blijft van het Europees octrooiverdrag, en dat verleende Europese octrooien gevalideerd moeten worden in Groot-Brittannië om daar rechtskracht te verkrijgen. In geval van rechtsgeschillen is slechts een nationale rechtbank van Groot-Brittannie bevoegd om daarvan kennis te nemen.

Voordelen van het unitair octrooi

Wat zijn voor de octrooihouder de voordelen van het unitair octrooi?

Het belangrijkste voordeel is dat het unitair octrooi uniforme bescherming biedt in alle landen van de Europese Unie die participeren in het Unitair Octrooi Pakket (Unitary Patent Package).

Tevens zal in een optimale situatie tijd en geld door de houder van een verleend Europees octrooi bespaard kunnen worden. Dit komt vanwege de centralisering bij het Europees octrooibureau van niet alleen de registratie van het unitair octrooi, maar tevens de centrale betaling van vernieuwingstaksen.

Hoe bespaar ik geld?

Op dit moment moet een Europees octrooi na verlening gevalideerd worden in de landen van de Europese Unie (en eventueel andere landen) waar bescherming gewenst wordt. Ieder Europees land heeft verschillend luidende wetten met betrekking tot Nationale bescherming, vertegenwoordiging, betaling van publicatie en vernieuwingstaksen, et cetera en vertaalvereisten. Het validatieproces uitvoeren in verschillende landen kan daarom zowel duur als moeizaam zijn.

In beginsel kan het unitair octrooi dit allemaal vereenvoudigen.

Ten eerste is slechts één verzoek voor registratie van het unitair octrooi benodigd voor alle lidstaten van de UPCA.

Ten tweede behoeft er slechts één vernieuwingstaks voor alle landen in een bepaald jaar te worden voldaan, waarmee verschillende betalingen en mogelijk verschillende vervaldagen worden voorkomen.

Hoeveel geld wordt er bespaard met de vernieuwingen?

Het Europees octrooibureau heeft de betalingen uitgerekend voor de vernieuwing van het unitair octrooi gebaseerd op de som van de betalingen voor de vier lidstaten met het hoogste aantal validaties in 2017; dat zijn Duitsland, Frankrijk Groot-Brittannië en Nederland.

Uitgaande van alleen de betalingen voor de vernieuwingen (en dus geen rekening houdend met de kosten van vertalingen, vertegenwoordiging en andere kosten) heeft het Europees octrooibureau uitgerekend dat het unitair octrooi voordeliger is wanneer bescherming wordt gezocht in vier of meer landen van de Europese Unie die tevens participeren in het Unitair Octrooi Pakket (Unitary Patent Package).

Daarvan uitgaande is het voor de octrooihouder nog steeds voordeliger om voor het klassieke Europese systeem met validaties te kiezen wanneer de gewenste bescherming beperkt blijft tot bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannie (hetgeen het merendeel van de gevallen betreft). De financiële voordelen van het unitair octrooi komen in het bijzonder tot uiting wanneer de bescherming zich moet uitstrekken tot vele Europese landen die deel vormen van de Europese Unie en die participeren in het Unitair Octrooi Pakket (Unitary Patent Package).

Overdracht, licenties en dwanglicenties

Een ander groot voordeel van het unitair octrooi is dat het niet langer nodig is om overdrachten en licenties te registreren bij iedere afzonderlijke nationale Octrooiraad van de landen waar het octrooi is gevalideerd, hetgeen de huidige situatie is. Met het unitair octrooi vindt de registratie van overdrachten en licenties centraal plaats bij het Europees octrooibureau. Uiteraard is voor een dergelijke registratie een betaling verschuldigd, maar dat is dan ook een enkele betaling in plaats van betalingen voor de registraties bij de nationale Octrooiraden.

Het unitair octrooi is wat de naam zegt: unitair, hetgeen inhoudt dat het octrooi niet splitsbaar is ten aanzien van de lidstaten en dat overdracht alleen kan plaatsvinden voor alle betrokken uniestaten in zijn geheel. Ten aanzien van een licentie is beperking tot een gebied van de Europese Unie wel mogelijk.

Dwanglicenties blijven onderworpen aan Nationaal recht.

Nadelen

Zijn er ook nadelen aan het unitair octrooi?

Het zou niet fair zijn om de ogen te sluiten voor de evidente nadelen die het unitair octrooi brengt.

 1. Het unitair octrooi geeft uniforme bescherming aan een verleend Europees octrooi in alle lidstaten van de Europese Unie die de UPCA hebben geratificeerd. Dit brengt met zich mee dat wanneer iets met het unitair octrooi gebeurt dit betrekking heeft op alle lidstaten. Dit betreft bijvoorbeeld een beperking van het octrooi, een herroeping, vernietiging of de afloop van het octrooi. Dit alles zal op het octrooi tegelijkertijd betrekking hebben in alle lidstaten van de Europese Unie waarvoor het unitair octrooi geldt.
 2. Op dezelfde wijze zal een enkele gerechtelijke actie consequenties kunnen voortbrengen in alle lidstaten van de Europese Unie die door het verleende unitaire octrooi worden gedekt.
 3. Er bestaat geen flexibiliteit ten aanzien van het unitair octrooi. Het is onmogelijk om selectief delen van de Europese Unie uit te zonderen van de bescherming van het Europees octrooi zoals dat bij een klassiek Europees octrooi wel mogelijk is door het octrooi selectief in sommige landen te laten vervallen en in andere landen te laten voortbestaan. Het unitair octrooi is inderdaad unitair: wanneer het octrooi is prijsgegeven, betreft dit alle landen van de Europese Unie die onder dat unitair octrooi vallen.

De situatie in Nederland

Verandert het unitair octrooi de beschermingsmogelijkheden in Nederland ?

Ja dat doet het. Het unitair octrooi zal bescherming kunnen bieden in het grondgebied van Nederland dat in Europa ligt, maar niet in het Caribische deel.

Nederland kent een tweedeling: het Europees deel en het Caribisch deel (Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao en Sint Maarten). Met uitzondering van Aruba, zijn beide delen partij in het Europees octrooiverdrag, maar slechts het Europese deel is lidstaat van de Europese Unie. Dit betekent dat het unitair octrooi slechts werking kan hebben in het Europese deel van Nederland.

Wat moet ik doen wanneer ik zowel unitaire octrooibescherming wil en bescherming in het Caribisch deel van Nederland?

Er bestaat de mogelijkheid om een territoriaal beperkte validatie uit te voeren van een verleend Europees octrooi, hetgeen dan betrekking zal hebben op het Caribisch deel van Nederland (met uitzondering van Aruba dat haar eigen octrooiwet kent). De handelingen en vereisten voor een dergelijke territoriaal beperkte validatie zijn dezelfde als die gelden voor een normale validatie voor Nederland (Nederlandse vertaling van de claims, betaling van de vernieuwingstaks bij het NL Octrooicentrum, et cetera).

Aanvragen van een unitair octrooi

Hoe vraag ik een unitair octrooi aan?

Het aanvragen van een unitair octrooi zal eenvoudiger en sneller gaan dan het valideren van een klassiek Europees octrooi. Nadat een Europese Octrooiaanvrage verleend is door het Europees octrooibureau, kan de aanvrager of haar gemachtigde binnen een maand een verzoek indienen om aan het verleende octrooi unitaire werking te verschaffen door middel van een “Request for Unitary Effect”.

De eerste zes jaar na inwerkingtreding van het unitair octrooi geldt een overgangsperiode waarin bij het indienen van het “Request for Unitary Effect” tevens een volledige vertaling van het verleende Europees octrooi moet worden ingediend. Dit moet gaan om een Engelse vertaling wanneer de verleningsprocedure heeft plaatsgevonden in het Frans of Duits. Wanneer de tekst van het octrooi en de procedure echter in het Engels was, moet de vertaling plaatsvinden in een officiële taal van de Europese Unie. Deze taal is naar keuze van de octrooihouder. De vertaling mag niet zijn vervaardigd met automatische middelen, en de overgangsperiode van zes jaar kan worden verlengd tot een maximum van 12 jaar in totaal.

Wat zijn de indieningskosten met betrekking tot het “Request for Unitary Effect”?

Wanneer een unitair octrooi wordt aangevraagd, kunnen kosten ontstaan voor de professionele vertegenwoordiging.

Tevens zullen er kosten zijn voor de te vervaardigen vertaling in de overgangsperiode. Sommige octrooihouders zullen een deel van de kosten van de vertaling terug kunnen krijgen volgens een compensatieregeling.

Wat houdt de compensatieregeling in?

Voor kleine en middelgrote bedrijven gevestigd in de Europese Unie, natuurlijke personen, non-profit organisaties, universiteiten en publieke Researchorganisaties, zal de compensatieregeling (een deel van) de kosten dekken van de vertaling van het octrooi wanneer deze ingediend was in een officiële taal van de Europese Unie anders dan Engels, Frans of Duits. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan zal een lumpsum worden betaald van € 500 wanneer het unitair octrooi wordt geregistreerd.

Zijn er verder nog kosten?

Ja. Ieder jaar dient een vernieuwingstaks betaald te worden om het unitair octrooi in stand te houden.

De betaling van deze vernieuwingstaks verloopt op dezelfde wijze als voor een Europese Octrooiaanvrage. Dit betekent dat de vernieuwingstaks ieder jaar betaald moet worden nadat het unitair effect van het octrooi is aangevraagd, en verricht moet zijn op de laatste dag van de maand waarin de aanvrage was ingediend.

Vergelijkbaar met Europese octrooiaanvragen bestaat er een boeteperiode van zes maanden waarin een niet betaalde vernieuwingstaks alsnog betaald kan worden, met een 50% opslag.

De vernieuwingstaksen worden betaald aan het Europees octrooibureau.

Verder advies

Advies

Alhoewel het Europees octrooibureau het “Request for Unitary Effect” en de procedure daarvoor zo eenvoudig mogelijk heeft gehouden, is het unitair octrooi niet immuun voor de inherente complexiteit die verbonden is aan het aanvragen van octrooi en de te doorlopen verleningsprocedure. Voor het verwerven van unitaire octrooibescherming is het dan ook raadzaam om een professioneel gemachtigde in te schakelen zodat aan alle eisen die aan deze bescherming worden gesteld tijdig en volledig zal kunnen worden voldaan.

Waarom Los & Stigter?

 • Opgericht in 1910

 • Bevoegd om op te treden voor het Europese Octrooibureau

 • Bescherming op wereldwijde basis door uitgebreid net van professionele relaties