020 - 623 68 32 info@losenstigter.nl

Los & Stigter

Vraag & Antwoord

Patent

Wat is het verschil tussen een octrooi en een patent?

Octrooien en patenten zijn termen die door elkaar worden gebruikt en die op dezelfde vorm van bescherming betrekking hebben. In het buitenland wordt veelal de naam patent gebruikt in Nederland is de officiële naam octrooi.

Octrooi

Wat is het verschil tussen een octrooi en een patent?

Octrooien en patenten zijn termen die door elkaar worden gebruikt en die op dezelfde vorm van bescherming betrekking hebben. In het buitenland wordt veelal de naam patent gebruikt in Nederland is de officiële naam octrooi.

Kan ik vrij met een octrooigemachtigde over mijn idee praten?

Een octrooigemachtigde is wettelijk verplicht tot geheimhouding, in tegenstelling tot adviseurs die zich voordoen als octrooi-expert maar die geen octrooigemachtigde zijn. Dergelijke adviseurs zijn niet onderworpen aan enig tuchtregime en bieden ook geen kwaliteitswaarborg.

Hoe krijg ik een wereldoctrooi?

Een wereldoctrooi of wereldpatent bestaat niet. Octrooibescherming is nationaal georganiseerd. Slechts voor bepaalde regio’s bestaan er samenwerkingsverbanden waardoor voor een aantal landen tegelijk octrooibescherming kan worden verworven. Het bekendste voorbeeld is het Europees octrooi.

Is er een octrooi beschikbaar voor de Europese Unie?

Er is geen eenvormig octrooi dat bescherming voor de gehele Europese Unie biedt. Het dichtst bij een dergelijke vorm van bescherming komt nog het Europees octrooi dat deels ook buiten de Europese Unie bescherming kan bieden.

Kan ik mijn nieuw ontwikkelde software beschermen?

Voor bescherming van software zijn diverse beschermingsregimes mogelijk van toepassing, te weten het auteursrecht en het octrooirecht. De bescherming die het auteursrecht biedt is vrij beperkt en betreft het werk zoals vervaardigd. Of varianten daarop beschermd worden hangt af van de vraag of deze als verveelvoudiging gezien moeten worden van het oorspronkelijk product. Het octrooirecht biedt daarentegen de mogelijkheid om de achterliggende ideeën te beschermen. Voorwaarde is wel dat de software een technische probleemoplossing moet betreffen.

Hoe kom ik achter inbreuk?

Er is geen officiële autoriteit die zich bezighoudt met het bewaken of octrooien, modellen of merken worden geschonden. De houder van het octrooi, model of merk moet zelf in de gaten houden of zijn recht wordt geschonden en daarop actie nemen.

Beschermt mijn Nederlands octrooi ook in het buitenland?

In beginsel niet. Wanneer in het buitenland bescherming wordt gezocht moet aldaar octrooi worden aangevraagd. Dit hoeft niet direct maar kan binnen een jaar geschieden nadat een eerste octrooiaanvrage ergens is ingediend. Een als eerste aanvrage ingediende Nederlands octrooiaanvrage kan zodoende binnen een jaar in de meeste landen van de wereld gevolgd worden door volgaanvragen die in die landen als effectieve datum, de datum van de Nederlandse octrooi verkrijgen.

Wanneer mag ik met derden praten over mijn uitvinding?

Voordat met derden over de uitvinding wordt gesproken dient de octrooiaanvrage voor de uitvinding te zijn ingediend. Dit geeft absolute bescherming tegen de gevolgen van het ongewild publiek worden van de uitvinding. Onder omstandigheden kan voordat de aanvrage is ingediend onder geheimhouding met derden over de uitvinding worden gesproken. Dit biedt echter risico’s voor het geval de geheimhoudingsafspraak wordt geschonden.

Merk

Wat is een merk?

Een merk is een teken waarmee waren en diensten van een onderneming kunnen worden onderscheiden.

Waarom is het nodig om een merk te registreren?

Een merk moet geregistreerd zijn om er juridische bescherming aan te kunnen ontlenen.

Welke rechten heeft een merkhouder?

Op basis van een geldig merkrecht kan de merkhouder anderen verbieden zijn merk of een overeenstemmend merk te gebruiken en te registreren voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten.

Is het verplicht om een merk te registreren?

In de Benelux is het niet verplicht om een merk te registreren. Zonder registratie geniet een merk echter geen juridische bescherming.

Wat kan ik als merk laten registreren?

U kunt een woord, beeld, vorm, een handelsnaam, een slagzin, logo of, in voorkomende gevallen, een geluid of kleur als merk laten registreren. Het is tot nu toe niet mogelijk om een geur als merk te deponeren.

Kan ik mijn merk ook uitsluitend voor Nederland registreren?

Nee, bescherming in één Benelux-land is niet mogelijk. België, Nederland en Luxemburg hebben een gezamenlijke merkenwet, het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, en een gezamenlijk merkenregister. Wanneer een merk in het Benelux merkenregister is ingeschreven, is het merk beschermd in alle drie de landen. De geldigheidsduur van een Benelux registratie is 10 jaar vanaf de dag waarop het verzoek tot registratie bij het BBIE is ingediend. De registratie kan onbeperkt voor perioden van 10 jaar worden verlengd.

Wat betekent classificatie?

De waren en diensten waarvoor een merk kan worden vastgelegd, zijn ondergebracht in de Internationale Classificatie van Waren en Diensten, welke uit 45 klassen bestaat. De klassen verschillen onderling naar de aard van de waren en diensten. De selectie van de klassen dient zorgvuldig te gebeuren, omdat er na registratie geen klassen meer kunnen worden toegevoegd.

Hoe kan ik mijn merk in het buitenland registreren?

Via nationale registraties kunt u bescherming verkrijgen voor uw merk in het buitenland. Er bestaan echter verdragen op basis waarvan door middel van één registratie (zoals de internationale merkaanvrage en de Gemeenschapsmerkaanvrage) in meerdere landen tegelijk een merkrecht kan worden verkregen. Veelal is dit eenvoudiger en voordeliger dan het verrichten van afzonderlijke nationale registraties.

Wat is een Internationaal merk?

Op basis van bijvoorbeeld een bestaande Benelux merkregistratie kan een zogenaamde Internationale merkaanvrage worden ingediend bij het Internationale Merkenbureau (WIPO) in Genève. Het WIPO beheert het Internationale merkenregister. De Internationale merkaanvrage kan worden ingediend voor landen die zijn aangesloten bij de Overeenkomst en het Protocol van Madrid. Een internationale merkregistratie betreft feitelijk een bundeling van nationale rechten.

Wat is een Gemeenschapsmerk?

Door middel van een Gemeenschapsmerkregistratie kan bescherming worden verkregen in alle lidstaten van de Europese Unie. De registratie geldt als één recht voor alle EU-landen en bestaat niet, zoals de Internationale Registratie, uit een bundel van nationale rechten. De geldigheidsduur van een Gemeenschapsmerk is tien jaar en kan steeds met een periode van tien jaar worden verlengd.

Model

Wat is een model?

Een tekening of model is het uiterlijk van een voortbrengsel dat nieuw is en een eigen karakter heeft.

Wat houdt de nieuwheidseis in?

Het gedeponeerde model moet nieuw zijn, m.a.w. er moeten geen andere identieke exemplaren voor het publiek beschikbaar zijn. Het model kan tot één jaar na openbaarmaking worden gedeponeerd.

Wat wordt er met eigen karakter bedoeld?

Met een eigen karakter wordt bedoeld dat de algemene indruk van het model verschilt met de algemene indruk van de reeds aan het publiek te beschikking gestelde andere modellen.

Kan ik mijn model ook uitsluitend voor Nederland registreren?

Nee, bescherming in één Benelux-land is niet mogelijk. België, Nederland en Luxemburg hebben een gezamenlijke merkenwet, het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, en een gezamenlijk modellenregister. Wanneer een merk in het Benelux modellenregister is ingeschreven, is het model beschermd in alle drie de landen. Deze termijn kan na de eerste vijf jaar nog vier maal worden verlengd voor telkens vijf jaar. De maximale beschermingsduur van een Benelux modelinschrijving is derhalve 25 jaar.

Hoe kan ik mijn model in het buitenland registreren?

Via nationale registraties kunt u bescherming verkrijgen voor uw merk in het buitenland. Er bestaan echter verdragen op basis waarvan door middel van één registratie (zoals de internationale modelaanvrage en de Gemeenschapsmodelaanvrage) in meerdere landen tegelijk een modelrecht kan worden verkregen. Veelal is dit eenvoudiger en voordeliger dan het verrichten van afzonderlijke nationale registraties.

Wat is een Internationaal model?

Op grond van het Verdrag van ‘s-Gravenhage is het mogelijk een model internationaal te registreren. Een Internationale modelaanvrage wordt ingediend bij het WIPO in Genève. Deze instantie beheert het Internationale modellenregister. In de Internationale modelaanvrage kunnen de landen worden aangewezen die aangesloten zijn bij bovengenoemd verdrag. Een internationale modelregistratie betreft feitelijk een bundel van nationale rechten.

Wat is een Gemeenschapsmodel?

Door middel van een Gemeenschapsmodelregistratie kan bescherming worden verkregen in alle lidstaten van de Europese Unie. De registratie geldt als één recht voor alle EU-landen en bestaat niet, zoals de Internationale Registratie, uit een bundel van nationale rechten. Een Gemeenschapsmodelregistratie is geldig gedurende vijf jaar en kan na deze eerste vijf jaar nog vier keer worden verlengd voor telkens vijf jaar. De maximale beschermingsduur van een Gemeenschapsmodelregistratie is derhalve 25 jaar.

Geniet een niet-ingeschreven model bescherming?

Een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel geniet gedurende 3 jaar nadat het model aan het publiek beschikbaar is gesteld bescherming tegen bewuste nabootsing. Het model dient wel te voldoen aan de eisen van nieuwheid en een eigen karakter.

Domeinnaam

Wat is een domeinnaam?

Een domeinnaam is een adres op internet.

Kun je rechten ontlenen aan een domeinnaam?

De registratie van een domeinnaam creëert geen merk- en/of handelsnaamrecht. De domeinnaam zal apart als merk moeten worden gedeponeerd om een merkrecht op de naam te verkrijgen.

Wat is het verschil tussen een domeinnaam en een merk?

Een geldige merkregistratie biedt juridische bescherming tegen inbreuk en een domeinnaamregistratie niet. Een merkregistratie is territoriaal begrensd en een domeinnaam niet.

Waarom Los & Stigter?

  • Opgericht in 1910

  • Bevoegd om op te treden voor het Europese Octrooibureau

  • Bescherming op wereldwijde basis door uitgebreid net van professionele relaties

Neem contact met ons op

Wilt u contact met ons opnemen?
Bekijk onze vestigingen op de kaart of vul het contact formulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.